STATUT

Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Ninę Jaśko-Łopatek w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej nr 14, w dniu 12.01.2022 r., Repertorium A 346/2022. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz statutu ustalonego przez fundatora.
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest sąd właściwy ze względu na siedzibę fundacji.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 3

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej pełną nazwę lub skróconą „Fundacja im. Tomasza Wójtowicza”.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa o działalności pożytku publicznego)(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest podejmowanie i wspierane inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu, a w szczególności piłki siatkowej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2) ustanawianie i finansowanie nagród i stypendiów młodym talentom sportowym oraz dla podmiotów przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów Fundacji;
3) wydawanie książek, podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w powyższym zakresie;
4) organizowanie i finansowanie meczów i turniejów;
5) wspomaganie działalności programowej klubów sportowych, których celem jest popularyzacja piłki siatkowej;
6) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych w celu pozyskiwania środków finansowych na realizacje celów statutowych,
7) świadczenie pomocy potrzebującym sportowcom oraz dzieciom i młodzieży,
8) zakup sprzętu sportowego, w szczególności akcesoriów i gadżetów sportowych,
literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych sportowców, osób fizycznych, instytucji publicznych oraz innych,
9) organizowanie i wspieranie akcji promujących i popularyzujących wolontariat oraz
zasady wzajemnej pomocy.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez działalność gospodarczą.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
a) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
b) PKD 59.11.Z Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
c) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i Programami telewizyjnymi;
d) PKD 59.13.Z Działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
e) PKD 59.14.Z Działalność związaną z projekcją filmów;
f) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
g) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
h) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
i) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
j) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
k) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
l) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
m) PKD 93.19.Z Pozostałą działalność związaną ze sportem;
n) PKD 93.2 Działalność rozrywkową i rekreacyjną;
o) PKD 93.21 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
p) PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
r) PKD 93.29.B Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowana;
s) PKD 96.04.Z Działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej.
3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacje.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) oraz inne mienie, w szczególności: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. W funduszu założycielskim wartość środków majątkowych w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone zostaje na działalność gospodarczą a wartość środków majątkowych w wysokości 200 zł (dwieście złotych) przeznaczone zostaje na działalność statutową.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów, t
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5. działalności gospodarczej,
6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
8. dochodów z licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców

§ 12

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, lokatach bankowych oraz w spółkach i papierach wartościowych.
6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji.

§ 13

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nią, Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji wskazany w uchwale Rady.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3-5 członków powołanych na czas nieokreślony.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wskazane przez Fundatora.
4. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu.
2. Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych.
3. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
8. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji.

§ 17

1.Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa powoływanego przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.
Zmiana Statutu

§ 21

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.
Likwidacja Fundacji.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidację prowadzi Likwidator
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd. Decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji pod rygorem nieważności.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Postanowienia końcowe.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.